Một số Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

 Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công một cách hợp lý, hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế có cơ sở trang bị xe ô tô chuyên dùng để phục vụ các nhiệm vụ, công tác được giao, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

1. Hiệu lực thi hành

Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành ngày 03/12/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2020.
2. Đối tượng áp dụng
         Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế thuộc Sở Y tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
3. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
  Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 quy định đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng và mức giá tối đa sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng, trong đó xác định cụ thể chủng loại xe (gồm: xe ô tô cứu thương; xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế; xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế), số lượng xe tối đa và mức giá tối đa mỗi bệnh viện được trang bị làm cơ sở để các đơn vị thực hiện.
4. Ngoài ra, Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND còn hướng dẫn việc xử lý trong trường hợp mức giá xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế tại thời điểm mua sắm biến động cao hơn mức giá quy định tại Quyết định này và trường hợp cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng; trách nhiệm của Sở Tài chính, các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện Quyết định.
Chi tiết (Đính kèm Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND thành phố)
Nguyễn Thị Hạnh

Tin tức khác cùng chuyên mục