Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác

 Việc khoán xe công là giải pháp minh bạch hóa việc sử dụng xe công, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và được dư luận, nhân dân đồng tình. Ngày 22/4/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/ NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô; trong đó một số điểm đáng lưu ý là việc xác định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và việc xác định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

          Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại được xác định tương ứng với hai hình thức khoán. Đó là khoán theo quãng đường thực tế và khoán gọn. Mức khoán theo quãng đường thực tế sẽ được tính theo công thức: Lấy số ki lô mét đường từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại nhân với số ngày làm việc thực tế trong tháng nhân với đơn giá khoán.

           Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu để ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 về phê duyệt Phương án sắp xếp lại xử lý và khoán kinh phí xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
          Ngoài nội dung sắp xếp, xử lý xe tô phục vụ công tác chung thì phương án khoán là một giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn lạm dụng và sử dụng tài sản công; nâng cao tính công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và công bằng trong quản lý, sử dụng tài sản công. Phạm vi khoán được xác định trong thành phố Đà Nẵng, theo hình thức khoán gọn và quy định cụ thể cho từng đối tượng thực hiện khoán. Mức khoán theo tháng được tính bằng số km đi công tác bình quân nhân với đơn giá khoán và mức khoán cho mỗi chức danh do các cơ quan, đơn vị tự quyết định được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ; không được vượt quá chi phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trong 12 tháng năm trước liền kề.
          Để đảm bảo kip thời đơn giá khoán áp dụng cho các đối tượng sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 phê duyệt đơn giá khoán là 14.000 đồng/km và trường hợp mức giá phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố có biến động tăng, giảm 10% so với đơn giá khoán thì giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải điều chỉnh cho phù hợp.
          Với cơ chế khoán xe ô tô phục vụ công tác chung đã tạo sự chủ động trong công việc, tiết kiệm thêm chi phí bảo dưỡng, duy trì phương tiện cho các cơ quan, đơn vị, góp phần tiết kiệm chi ngân sách; Hơn nữa, một phần dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước và Nhà nước đảm nhiệm sẽ chuyển cho thị trường, cho xã hội thực hiện thông qua cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe công.
Võ Thị Kim Oanh

Tin tức khác cùng chuyên mục