Hướng dẫn hình thức văn bản về quản lý điều hành giá

 Trong quá trình tham mưu ban hành hình thức văn bản quy định về cơ chế, chính sách quyết định giá, điều chỉnh giá (khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu, giá cụ thể...) đối với các hàng hóa dịch vụ trong danh mục nhà nước định giá tại các địa phương có sự không thống nhất trong việc áp dụng hình thức văn bản (cùng một trường hợp nhưng có địa phương áp dụng theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật, có địa phương áp dụng hình thức văn bản cá biệt).

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 12076/BTC-QLG ngày 02/10/2020 về đề nghị các địa phương quan tâm hướng dẫn hình thức văn bản quản lý, điều hành giá cho các đơn vị chuyên môn, các Sở, ngành địa phương thực hiện; Sở Tài chính đã ban hành  Công văn 3700/STC-GCS ngày 29/10/2020 hướng dẫn cho các Sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện các trường hợp phải áp dụng hình thức văn bản liên quan đến quản lý điểu hành giá phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và nội dung về quản lý điều hành giá trong trường hợp cụ thể để lựa chọn áp dụng hình thức văn bản phù hợp theo nguyên tắc:
1. Trường hợp quy định những nội dung hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách chung về quản lý nhà nước về giá, các cơ chế quản lý đối với một số hàng hóa, dịch vụ cụ thể (bao gồm cả nguyên tắc, phương pháp định giá, định mức…) đối với từng lĩnh vực phải được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
2. Trường hợp nội dung chỉ giới hạn trong phạm vi thực hiện quyết định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc thẩm quyền, áp dụng văn bản dưới hình thức văn bản cá biệt. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể về yêu cầu quản lý, điều hành giá của hàng hóa, dịch vụ để lựa chọn hình thức văn bản là Quyết định (cá biệt) hoặc Nghị quyết (cá biệt) theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
3. Trường hợp văn bản đồng thời có nội dung quy định cả về cơ chế quản lý, chính sách về giá và nội dung quyết định giá, điều chỉnh giá của hàng hóa, dịch vụ; phải được ban hành dưới hình thức văn bản Quy phạm pháp luật.
(Đính kèm Công văn 3700/STC-GCS ngày 29/10/2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) tại đây
Võ Thị Hòa

Tin tức khác cùng chuyên mục