Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

 Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định này gồm 5 Chương, 47 Điều và các phụ lục về mẫu Biên bản xử phạt hành chính.

Nghị định quy định cụ thể đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bao gồm: Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Tổ chức và cá nhân có liên quan vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Người nộp thuế là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế,  hóa đơn gồm: Doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập; tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; Tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài; Cơ quan nhà nước; Tổ hợp tác và các tổ chức khác đượck thành lập theo quy định của pháp luật.

Hình thức xử phạt chính được quy định tại Khoản 1, Điều 7 của Nghị định bao gồm phạt cảnh cáo. Phạt tiền tối đa không quá 100 triệu đồng đối với tổ chức và 50 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Phạt tiền tối đa không quá 200 triệu đồng đối với người nộp thuế là tổ chức và 100 triệu đồng đối với người nộp thuế là cá nhân thực hiện hành vi vi phạm thủ tục thuế.
Theo đó, tại Chương III từ Điều 20 đến Điều 31 Nghị định đã quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm các hành vi vi phạm hành chính về: In hóa đơn đặt in; cho bán hóa đơn; lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn; Tiêu hủy hóa đơn; Sử dụng hóa đơn  không hợp pháp ..vv…
Thẩm quyền xử phạt, một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được quy định tại Chương IV từ Điều 32 đến Điều 43…
Nghị định  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.
Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, quy định tại các Nghị định, Thông tư sau hết hiệu lực thi hành: Chương I và chương III Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP; Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013; Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014; Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính.
Chi tiết Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 tại đây
Lê Thị Thúy Loan

Tin tức khác cùng chuyên mục