tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND TP

  Chi tiết công văn số 3805/STC-QLNS - 04/11/2020 - Sở Tài chính tại đây
Chi tiết dự thảo Tờ trình sửa đổi Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND TP  tại đây
Chi tiết dự thảo Sửa đổi Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố  tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục