Sở Tài chính ban hành tiêu chí xét chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

 Tại Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tài chính lần thứ V, tổ chức ngày 16/7/2020, Giám đốc Sở Tài chính - Nguyễn Văn Phụng đã phát động phong trào thi đua cho giai đoạn 2020-2025. Theo đó, sau Hội nghị, Sở tổ chức lấy ý kiến các phòng về tiêu chí xét chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 làm cơ sở phấn đấu, thi đua và xét chọn cho cả giai đoạn 2020-2025.

Sau thời gian sôi nổi tham gia ý kiến, ngày 02/11/2020, trên cơ sở ý kiến của công chức, viên chức, người lao động các phòng thuộc Sở, Sở Tài chính đã ban hành tiêu chí và số điểm chuẩn để xét chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, cụ thể như sau:

Tiêu chí xét điển hình tiên tiến đối với tập thể: Được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (năm 2020-2024), có ít nhất 03 năm đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (năm 2020 -2024). 100% công chức, viên chức, người lao động xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trừ các trường hợp không xếp loại theo quy định; có cá nhân xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, trừ các trường hợp không xét theo quy định. Chi bộ, Tổ công đoàn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Tiêu chí xét điển hình tiên tiến đối với cá nhân: Được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (năm 2020-2024), có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến (năm 2020-2024). Có ít nhất 02 sáng kiến cấp Sở. Công tác tại Sở ít nhất 04 năm tính từ khi phát động phong trào thi đua năm 2020 đến thời điểm xét. Tính tại thời điểm xét chọn, đang công tác tại Sở để động viên, khuyến khích tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.
Về điểm chuẩn để xét tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2020 được tính như sau (điểm tính cho tiêu chí 01 năm): Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 điểm; Bằng khen cấp bộ hoặc cấp tỉnh: 01 điểm; Giấy khen thường xuyên của Giám đốc Sở: 0,5 điểm; Thành tích khen thưởng của Công đoàn cấp trên: 0,5 điểm. Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 điểm; Sáng kiến cấp thành phố: 02 điểm/sáng kiến (không tính trùng điểm sáng kiến cấp Sở); Sáng kiến cấp Sở: 01 điểm/sáng kiến; Chiến sĩ thi đua thành phố: 02 điểm/năm được công nhận (không tính trùng điểm chiến sĩ thi đua cơ sở vào năm được công nhận); Chiến sĩ thi đua cơ sở: 01 điểm/năm được công nhận; Bằng khen cấp bộ hoặc cấp tỉnh: 01 điểm; Giấy khen thường xuyên của Giám đốc Sở: 0,5 điểm.
Bên cạnh đó, Sở cũng đưa ra tiêu chí tính điểm ưu tiên khi xét các tập thể, cá nhân có cùng tiêu chí, số điểm: ưu tiên xét tập thể, cá nhân có thành tích khen thưởng chuyên đề, đột xuất, trong đó Bằng khen cộng 01 điểm/thành tích, Giấy khen tặng 0,5 điểm/thành tích; lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.
Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị Trưởng các phòng (và tương đương) phát huy tính nêu gương, triển khai, phổ biến tiêu chí xét chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Đề nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thi đua lập thành tích hưởng ứng phát động thi đua tại Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Tài chính lần thứ V, năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động chung sức, đồng lòng quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025”. Giao nhiệm vụ cho Thường trực thi đua khen thưởng Sở theo dõi, tổng hợp thành tích, tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xét chọn điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.
Ngô Thị Hoài Ly

Tin tức khác cùng chuyên mục