“Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng”.

 Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; ngày 28/9/2020 UBND thành phố ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (có hiệu lực thi hành từ ngày 08/10/2020, thay thế Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019).

Quyết định quy định cụ thể về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (Đối tượng sử dụng, số lượng, chủng loại và mức giá tối đa xe ô tô chuyên dùng)....; cụ thể như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1)

a) Phạm vi điều chỉnh: Quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa) xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.

b) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này).

2. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (Điều 2)

a) Đối tượng sử dụng và số lượng xe ô tô chuyên dùng được quy định chi tiết tại Phụ lục I Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND.

b) Chủng loại và mức giá xe ô tô chuyên dùng được quy định chi tiết tại Phụ lục II Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND.

Mức giá quy định tại Quyết định này là mức giá tối đa để các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào nhu cầu thực tế phục vụ nhiệm vụ được giao để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm đúng chủng loại và không vượt quá số lượng quy định tại Quyết định này. Mức giá này chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

Trường hợp mức giá xe ô tô chuyên dùng tại thời điểm mua sắm có biến động cao hơn mức giá quy định tại Quyết định này và trường hợp cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo về Sở Tài chính để kiểm tra, tổng hợp trình UBND thành phố quyết định sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành uỷ và Thường trực HĐND thành phố.

3. Về hiệu lực thi hành (Điều 4)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/10/2020, thay thế Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019.

Đính kèm: Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵngchi tiết tại đây 
Nguyễn Văn Hải

Tin tức khác cùng chuyên mục