Một số giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Tài chính đã làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo công chức, người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên chỉ đạo bám sát Nghị quyết, chức năng nhiệm vụ của ngành với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố về lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả, sản xuất kinh doanh hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ĐBBP phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tính trung thực, trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, trong 05 năm qua luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác UBND thành phố, Bộ Tài chính giao với những kết quả đáng khích lệ, đó là:

Đã tham mưu quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị của thành phố; đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các chương trình“thành phố 4 an”, "5 không", "3 có", đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường", các mục tiêu của “Năm Văn hóa, văn minh đô thị”, "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư" và các nhiệm vụ quan trọng về phát triển KT-XH của thành phố được kịp thời. Công tác lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm đảm bảo đúng quy định và được công khai minh bạch, rõ ràng; đã thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130 cho 227/227 cơ quan hành chính đạt 100%, Nghị định 43 cho 408/410 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 99,5%; đã thẩm tra phê duyệt hoặc trình phê duyệt 2.861 hồ sơ, công trình hoàn thành, với tổng giá trị 34.704 tỷ đồng, xuất toán 258 tỷ đồng.Tiến hành 45 cuộc thanh tra, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý tài chính và kiến nghị thay đổi một số chính sách quản lý tài chính, thu hồi nộp ngân sách 16,6 tỷ đồng; tiếp dân và giải quyết 33 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đảm bảo quy định. Hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị và Công ty TNHH MTV Cấp nước. Công tác kiểm tra, thẩm định dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo kịp thời; công tác thẩm định giá đất; định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thực hiện đảm bảo quy trình, quy định; đã tích cực tham mưu ban hành nhiều chính sách, quy định phù hợp với tình hình thực tế giúp công tác quản lý giá, quản lý tài sản công và xe ô tô công,... trên địa bàn thành phố ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và đảm bảo đúng quy định hiện hành. Tiếp nhận và giải quyết trên 12.000 hồ sơ qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hồ sơ trước hạn đạt tỷ lệ cao (85%), không có hồ sơ trễ hạn; ứng dụng CNTT của Sở, nhiều năm liền được Bộ Tài chính ghi nhận xếp hạng là đơn vị dẫn đầu về chỉ số ứng dụng và phát triển CNTT ngành Tài chính, được UBND thành phố tặng Bằng khen trong công tác triển khai ứng dụng CNTT và vận hành trang thông tin điện tử của Sở Tài chính; đã tham mưu ban hành trên 150 văn bản QPPL và nhiều cơ chế, chính sách, chế độ phù hợp thực tế địa phương, đúng quy định của Trung ương.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Sở Tài chính được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu các năm từ 2015 đến 2019; được Đảng ủy Khối tặng giấy khen Đảng bộ Sở đã có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng giai đoạn 1987-2017, được Ban Thường vụ Thành uỷ tặng: Cờ 5 năm liền (2012-2016) đối với Đảng bộ Sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 01 chi bộ 5 năm liền và 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn nói trên, hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên, của Ngành, Đảng bộ Sở đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của cơ quan; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu, của các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận.Từ đó có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là: Đảng bộ Sở luôn coi trọng công tác xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất hành động, xây dựng đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, tập trung đầu tư cho công tác xây dựng Đảng từ khâu tư tưởng, chính trị, tổ chức, lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị giao, giữ vững được vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ quan, đơn vị.

Hai là: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và các đoàn thể trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị cơ quan. Đội ngũ đảng viên, CBCNV phát huy được vai trò trách nhiệm,  năng động, sáng tạo, vượt khó, nổ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ giao. Giữ vững mối quan hệ giữa Đảng - chính quyền - đoàn thể trong xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Ba là: Thường xuyên quán triệt, duy trì đảm bảo thời gian, chất lượng sinh hoạt Đảng;luôn nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ.Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót của đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở bất kỳ đơn vị nào, cần thực hiện một số giải pháp sau:

1. Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng trong đảng viên, công chức, người lao động; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, công chức, người lao động;bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo tổ chức thực hiện thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

3. Chú trọng công tác tổ chức - cán bộ, thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của tổ chức, thủ trưởng cơ quan. Tiếp tục thực hiện tích cực, có hiệu quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; Xây dựng kế hoạch đào tạo, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo quy trình phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành nhằm phát huy năng lực, kiến thức chuyên môn của cá nhân mang lại hiệu quả trong công tác.

4. Thường xuyên đổi mới, sáng tạo, trong việc xây dựng các chương trình công tác của Đảng bộ, chi bộ, bám sát giải quyết những vấn đề thiết thực, bảo đảm ngắn, gọn, dễ vận dụng thực hiện, chống hình thức. Đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với từng loại hình cơ sở.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng tạo nguồn và kết nạp đảng viên theo chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.

6. Đảng ủy, các chi uỷ thường xuyên quán triệt và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ. Tăng cường, thường xuyên và nâng cao chất lượng các đợt kiểm tra, nhất là kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ theo chương trình cấp ủy.

7. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong hệ thống chính trị, các quy định về đạo đức công vụ và văn hóa công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể theo đúng Điều lệ của các tổ chức đoàn thể; phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức thời kỳ mới.

Hồ Ngọc Phương

Tin tức khác cùng chuyên mục