Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 giảm 50% mức thu, nộp một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

 
“Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 giảm 50% mức thu, nộp một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng”

Nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống người dân, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, vừa qua Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nội dung Thông tư có một số điểm chính như sau:

Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, giảm 50% mức thu, nộp các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng như sau:

1. Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

2. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

3. Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Theo đó, trong thời gian kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, các tổ chức cá nhân có liên quan chỉ thu và nộp 03 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng nêu trên với mức bằng 50% mức thu quy định hiện hành tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC, Thông tư số 209/2016/TT-BTC và Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tổ chức thu, kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC, Thông tư số 209/2016/TT-BTC và Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

Đinh Thị Mỹ Hậu

Tin tức khác cùng chuyên mục