Một số điểm mới về quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16128/BTC-KBNN hướng dẫn bổ sung quy trình nhập, phân bổ dự toán và hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi (GTGC) vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài độc lập được áp dụng từ năm ngân sách 2020.
Theo đó một số điểm thay đổi cần quan tâm khi thực hiện theo phương thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước, cụ thể:
1. Về yêu cầu quản lý
Các khoản chi từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài được thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (KBNN), việc rút vốn, chi tiêu và thanh toán của các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ nước ngoài (vốn viện trợ nước ngoài độc lập và vốn viện trợ nước ngoài kèm khoản vay) được kiểm soát và thanh toán theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm vi kế hoạch vốn nước ngoài, vốn đối ứng hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm.
2. Về mã tài khoản kế toán
a. Bổ sung các tài khoản sau là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9250 - Dự toán phân bổ cấp 1:
- Tài khoản 9266 - Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn viện trợ nước ngoài phân bổ cấp 1.
- Tài khoản 9267 - Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB từ nguồn viện trợ nước ngoài phân bổ cấp 1.
Tài khoản 9266 là tài khoản dự toán cấp 1 tương ứng với tài khoản 9596.
Tài khoản 9267 là tài khoản dự toán cấp 1 tương ứng với tài khoản 9598.
b. Bổ sung các tài khoản sau là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9594 - Dự toán ghi thu, ghi chi:
- Tài khoản 9596 - Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn viện trợ nước ngoài.
- Tài khoản 9598 - Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB từ nguồn viện trợ nước ngoài.
Tài khoản 9596 là tài khoản dự toán cấp 4 tương ứng với tài khoản 8955 - Chi thường xuyên từ vốn viện trợ theo hình thức ghi thu, ghi chi.
Tài khoản 9598 là tài khoản dự toán cấp 4 tương ứng với tài khoản 8957 - Chi đầu tư XDCB từ vốn viện trợ theo hình thức ghi thu, ghi chi.
c. Sửa tên các tài khoản sau:
- Tài khoản 9595 - Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên bằng dự toán thành Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn vốn vay nước ngoài
- Tài khoản 9597 - Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB bằng dự toán thành Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay nước ngoài
3. Về mã nguồn ngân sách nhà nước
Bổ sung các mã nguồn sau thuộc nhóm Mã nguồn 50 - Nguồn vốn ngoài nước:
- Mã nguồn 55 - Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ nước ngoài độc lập thuộc NSTW để thực hiện các chương trình, dự án.
- Mã nguồn 56 - Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ nước ngoài độc lập bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình, dự án.
- Mã nguồn 57 - Ghi thu, ghi chi vốn viện trợ nước ngoài độc lập thuộc NSĐP để thực hiện các chương trình, dự án.
Khi phân bổ dự toán và hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi viện trợ nước ngoài độc lập trên TABMIS (bao gồm cả nhập, phân bổ dự toán và ghi thu, ghi chi chuyển giao; trừ trường hợp nhập, phân bổ dự toán cấp 0) phải hạch toán các mã nguồn này.
4. Đối với dự toán từ nguồn viện trợ nước ngoài độc lập thuộc năm ngân sách 2019 chuyển sang 2020
a) Đối với các khoản ghi thu, ghi chi từ nguồn viện trợ độc lập
- Đối với các khoản GTGC từ nguồn viện trợ độc lập thuộc năm ngân sách 2019 thuộc đối tượng được chuyển nguồn sang năm 2020, cơ quan tài chính (Cục QLN, cơ quan tài chính địa phương) đã thực hiện GTGC tạm ứng cho chương trình dự án (tài khoản 1415, 1417), nhưng cần phối hợp với KBNN rà soát và trình cơ quan có thẩm quyền bổ sung dự toán theo quy định đối với trường hợp chưa có quyết định giao dự toán. Sau khi có Quyết định bổ sung dự toán (chi tiết theo từng dự án, công trình), cơ quan tài chính có văn bản gửi KBNN đồng cấp.
- Trường hợp năm 2019, các khoản viện trợ độc lập được ghi nhận tạm ứng với mã tính chất nguồn 98 - Nguồn vốn nước ngoài khác, căn cứ số dư của tài khoản 1415, 1417 và dự toán được bổ sung nêu trên, KBNN phối hợp với cơ quan tài chính thực hiện điều chỉnh từ nguồn 98 về nguồn 55, 56, 57 tương ứng.
- Đến hết ngày 31/01/2020, KBNN thực hiện chuyển nguồn tài khoản 1415, 1417 mã nguồn 55, 56, 57 theo quy trình chuyển nguồn trên TABMIS được hướng dẫn tại Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29/9/2017 của KBNN hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.
b) Đối với các khoản ghi thu, ghi chi từ nguồn viện trợ kèm khoản vay
- Tại bộ sổ năm 2019
Đối với các khoản GTGC từ nguồn viện trợ kèm khoản vay thuộc năm ngân sách 2019 thuộc đối tượng chuyển nguồn sang năm 2020: Chủ dự án, chương trình lập Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay nước ngoài (Mẫu số C2-19/NS) gửi KBNN để ghi chi tạm ứng cấp ngân sách (theo hướng dẫn tại Công văn số 3626/KBNN-KTNN ngày 22/7/2019).
- Tại bộ sổ năm 2020
Cơ quan tài chính (Cục QLN, cơ quan tài chính địa phương) phối hợp, rà soát và có văn bản gửi KBNN đồng cấp để nhập dự toán cấp 4 vào TABMIS. Căn cứ văn bản của Cục QLN/cơ quan tài chính địa phương, KBNN lập Phiếu nhập dự toán ngân sách.
Đến hết ngày 31/3/2020, KBNN thực hiện chuyển nguồn đối với dư của tài khoản 1425, 1427 theo quy trình trên TABMIS được hướng dẫn tại Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29/9/2017 hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN (không thực hiện chuyển nguồn thủ công như hướng dẫn tại Công văn số 3626/KSNN-KTNN ngày 22/7/2019 của KBNN hướng dẫn hạch toán chuyển nguồn năm ngân sách 2018 đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài).
Ngoài ra, Công văn số 16128/BTC-KBNN còn hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, phương pháp kế toán dự toán từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài độc lập theo hình thức ghi thu, ghi chi và phương pháp kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ nước ngoài độc lập.
 
 
Cù Duy Dương
 

Tin tức khác cùng chuyên mục