Hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

             Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện cụ thể như sau:
             1. Về nguồn kinh phí
Kinh phí thực hiện chế độ nghỉ thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ hoặc thôi làm việc đối với công chức theo chính sách hỗ trợ, khuyến khích tại Nghị Quyết số 279/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp.
             2. Về thời gian lập dự toán
             a) Năm 2020, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức có trách nhiệm căn cứ danh sách cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ, công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các hồ sơ có liên quan (gồm: Bản ghi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bản sao sổ bảo hiểm xã hội; Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ, công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định của cơ quan sử dụng cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ, công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc; Bảng dự toán kinh phí thực hiện) gửi cơ quan cấp trên thẩm định, tổng hợp và đề xuất nguồn kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp kiểm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt.
             b) Từ năm 2021 trở đi, chậm nhất ngày 07 tháng 7 hằng năm, căn cứ kết quả rà soát đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc chính sách khuyến khích xin thôi làm nhiệm vụ, tự nguyện thôi việc, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán chi NSNN của đơn vị, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp kiểm tra, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt.
             Trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch trong năm, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức có trách nhiệm căn cứ danh sách cán bộ thôi làm nhiệm vụ, công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các hồ sơ có liên quan gửi cơ quan cấp trên (nếu có) thẩm định, tổng hợp và đề xuất nguồn kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp kiểm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt.
             Trên đây hướng dẫn của Sở Tài chính về thực hiện dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để hướng dẫn, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong trường hợp vượt thẩm quyền.
 
Chi tiết: TẠI ĐÂY
 

Tin tức khác cùng chuyên mục