Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập (góp ý lần 2)

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Sở Nội vụ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các quận, huyện.
 
          Thực hiện Công văn số 15765/BTC-HCSN ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính và Công văn số 3695/VP-KT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tài chính đã tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và UBND thành phố đã có Công văn số 345/UBND-STC ngày 17 tháng 01 năm 2019 góp ý dự thảo gửi Bộ Tài chính.
 
          Nay, Bộ Tài chính tiếp tục có Công văn số 2202/BTC-HCSN ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), theo đó Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 700/VP-KTTC ngày 05 tháng 3 năm 2020 đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo.
 
          Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND thành phố tham gia ý kiến gửi Bộ Tài chính đảm bảo thời gian theo quy định, Sở Tài chính kính đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu dự thảo , có ý kiến góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 (các đơn vị vui lòng gửi trước văn bản góp ý đến địa chỉ thư điện tử vutv@danang.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp)./.
 
Chi tiết: TẠI ĐÂY
 

Tin tức khác cùng chuyên mục