Trả lời câu hỏi về "Phụ cấp theo NQ 38 HĐND TP ĐN:phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ tịch HĐND"

Sở Tài chính có ý kiến trả lời, cụ thể như sau:
 
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng quy định “Người đang giữ các chức vụ đảng, đoàn thể nếu kiêm nhiệm chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã thì phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ.”
 
Theo đó, tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định “Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.”
 
Do đó, đối với cán bộ là Phó bí thư đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch HĐND phường thì theo quy định được hưởng lương theo ngạch bậc cán bộ công chức cấp xã và hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm còn lại. Ngoải ra, cán bộ này vẫn được nhận tất cả các chế độ chi tiêu (hoạt động phí, chế độ hỗ trợ đại biểu HĐND...) được quy định tại Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016.
 
Trân trọng!
 
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục