Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 100/QĐ-STC ngày 17/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục