Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng


Kế hoạch số 6/KH-STC ngày 17/02/2020 về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
 
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục