Công nhận sáng kiến năm 2019 của Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính

 
Thông báo số 235/-STC ngày 20/12/2019 ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp xét sáng kiến năm 2019

Thông báo số 4/TB-STC ngày 17/01/2020  kết quả xét bổ sung đề nghị công nhận sáng kiến  năm 2019 của Hội đồng Xét sáng kiến Sở Tài chính
 

Tin tức khác cùng chuyên mục