Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu

          Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu.
Hiện tại, có 05 doanh nghiệp thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019, trong đó 03 doanh nghiệp nhà nước và 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu (Riêng đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng có vốn nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ nên không thuộc đối tượng phải báo cáo 6 tháng). Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của doanh nghiệp, Sở Tài chính đã dự thảo báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu (đính kèm).
Kính báo cáo UBND thành phố xem xét, ký gửi Bộ Tài chính./.
 
CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

Tin tức khác cùng chuyên mục