Quy định mới về Đấu thầu

Ngày 16/12/2019, Bộ KHĐT ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2020 và sẽ thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính.
 
Một số điểm mới đáng lưu ý của Thông tư:
 
1. Tài liệu bắt buộc đính kèm khi đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu
- Điểm mới nổi bật nhất của Thông tư là tất cả các tài liệu liên quan đến thông tin về lựa chọn nhà thầu mà trước đây chỉ khuyển khích hoặc không bắt buộc đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia thì phải điều chỉnh theo quy định của Thông tư này. Các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư phải đính kèm file trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, không phân biệt là hình thức đấu thầu không qua mạng (đấu thầu trực tiếp) hay đấu thầu qua mạng (đấu thầu điện tử) như:
+ Dự toán của gói thầu kèm theo Quyết định phê duyệt dự toán. Trường hợp dự toán của gói thầu điều chỉnh sau khi đăng tải thông báo mời thầu thì Bên mời thầu cập nhật trong quá trình đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu.
+ Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời sơ tuyển đã được phê duyệt;
+ Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu, Yêu cầu báo giá đã được phê duyệt;
Các tài liệu về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cũng bắt buộc phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia gồm:
+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất đối với đấu thầu qua mạng
+ Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin về các hạng mục hàng hóa thuộc gói thầu
 
2. Chi phí mua – bán Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu đối với trường hợp đấu thầu không qua mạng:
- Trường hợp Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu yêu cầu được bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.
- Trường hợp Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí thì nhà thầu không phải nộp khoản tiền này
 
3. Quy định áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020
- Áp dụng 100% đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng
- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.
 Nguyễn Hồng Phương Giang

Tin tức khác cùng chuyên mục