Đảng ủy Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

       Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 06/11/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố và Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
       Đảng ủy Sở Tài chính đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 925-KH/ĐUS ngày 04/12/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
       Theo đó, tại Đảng ủy Sở, các chi bộ, đảng bộ bộ phận triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo ở trên đến toàn thể đảng viên. Giao Đảng ủy Sở, Đảng bộ bộ phận và các chi bộ theo dõi, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đối với đại hội đảng các cấp theo Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Kế hoạch của Đảng ủy Sở.
       Đối với thời gian tiến hành đại hội đảng viên chi bộ hoặc đảng bộ bộ phận trực thuộc kéo dài không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 02/2020, hoàn thành trước ngày 15/4/2020; Đại hội Đảng bộ Sở không quá 02 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 15/6/2020.
       Tại Kế hoạch số 925-KH/ĐUS đã đề ra một số công tác trọng tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn từ tháng 12/2019 đến trước ngày 15/6/2019, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, quy định cụ thể thời gian thực hiện. Đáng chú ý, giao Đảng ủy Sở ban hành Quyết định thành lập các Tiểu ban: Nhân sự, Văn kiện, Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở, hoàn thành trước ngày 20/12/2019. Trên cơ sở thành lập các Tiểu ban, các tiểu ban hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công cụ thể tại Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đại hội Đảng bộ Sở Tài chính trước ngày 15/6/2020 và báo cáo kết quả đại hội về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy), chậm nhất ngày 20/6/2020.
       Đính kèm Kế hoạch số 925-KH/ĐUS.
 
Văn phòng Sở.
 

Tin tức khác cùng chuyên mục