Khen thưởng, xử phạt đối với Tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

           1. Công ty TNHH MTV XSKT và Dịch vụ in
          a) Năm 2017
          - Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Quyết định số 0539/PTM-TĐKT ngày 26/3/2018 của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam).
          - Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 (Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 08/2/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)
          - Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 (Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)
          - Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã hoàn thành xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2017 (Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 14/4/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)
          - Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã nộp thuế lớn vào Ngân sách Nhà nước năm 2017 (Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)
          b) Năm 2018
          - Bằng khen của Hiệp hội In Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng Hiệp hội In Việt Nam (Quyết định số 06/HHIV-QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam)
          - Bằng khen của Chủ tịch Phòng TMCN Việt Nam vì đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 (Quyết định số 0419/PTM-TĐKT ngày 11/3/2019 của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).
          - Giấy khen của Cục trưởng cục An toàn lao động vì đã có thành tích trong công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2018 (Quyết định số 113/QĐ –ATLĐ ngày 02/5/2019 của Cục trưởng cục An toàn lao động)
          - Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã thực hiện tốt chính sách thuế năm 2018 (Quyết định số 2205/QĐ –UBND ngày 18/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)
          - Cờ thi đua của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối thi đua Doanh nghiệp 3 năm 2018 (Quyết định số 1632/QĐ –UBND ngày 16/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)
          2. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng
          Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017 (Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)
          3. Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng
          a) Năm 2017
          Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức và phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng (Quyết định số 6529/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố)
          b) Năm 2018
          Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (Quyết định số 3912/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố).
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục