Thỏa thuận khung Gói thầu 01: Mua sắm tập trung máy vi tính để bàn thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019

Kính gửi:  Các Sở, ban, ngành và Hội đoàn thể
 
Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố về việc mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (Đợt 1/2019);
Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 27/4/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mời thầu các gói thầu mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (Đợt 1/2019);
Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-STC ngày 07/10/2019 của Sở Tài chính việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung tài sản công (máy vi tính để bàn) phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019);
         Căn cứ Thư bảo lãnh thực hiện Hợp đồng số MD1929164143 ngày 18/10/2019 của Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng cho Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Tin học Vĩnh Tường - Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Minh Thông, có hiệu lực kể từ ngày phát hành đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao hai bên ký biên bản nghiệm thu.
Ngày 18/10/2019, Sở Tài chính (đơn vị mua sắm tập trung) và Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Tin học Vĩnh Tường - Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Minh Thông(đơn vị trúng thầu) đã ký Thỏa thuận khung số 06/2019/TTK-MSTT04 đối với Gói thầu 01: Mua sắm tập trung máy vi tính để bàn thuộc dự toán Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (Đợt I/2019).
Sở Tài chính kính chuyển các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể Thỏa thuận khung số 06/2019/TTK-MSTT01 nêu trên các để làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo của quy trình mua sắm tập trung tài sản nhà nước.
Các cơ quan, đơn vị có thể tải Thỏa thuận khung số 06/2019/TTK-MSTT01 nêu trên tại Trang thông tin điện tử Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng http://taichinh.danang.gov.vn – Chuyên mục Thông báo.
 Vậy, Sở Tài chính thông báo để đơn vị, địa phương biết và thực hiện./.
 
Chi tiết cụ thể: TẠI ĐÂY

Tin tức khác cùng chuyên mục