Tập huấn và triển khai phần mềm lập dự toán ngân sách nhà nước

           
 
 
           Để phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch sử dụng phần mềm lập dự toán ngân sách nhà nước cho cán bộ lập, tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước hằng năm thuộc các Sở, ban ngành và Hội đoàn thể. Sở Tài chính triển khai một số nội dung chính sau:
1. Địa chỉ truy cập: Khi triển khai công tác lập dự toán năm 2020. Đề nghị các Sở, ban ngành và Hội đoàn thể truy cập vào địa http://taichinh.danang.gov.vn/nsnn để thực hiện.
 
 
2. Nội dung thực hiện trên phần mềm:
Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban ngành và Hội đoàn thể phối hợp nhập liệu vào phần mềm các nội dung theo 03 mẫu biểu là Dự toán thu phí lệ phí năm 2020, Dự toán thu khác năm 2020, Dự toán chi năm 2020 (phần NSNN hỗ trợ). Đối với phần mềm lập dự toán ngân sách nhà nước, các đơn vị cần chú ý một số nguyên tắc chuẩn hóa file excel, cụ thể:
- Sử dụng file mẫu mà hệ thống cung cấp
- Trong file biểu mẫu luôn giữ mặc định tiêu đề “STT” và “Nội dung” (không được phép thay đổi)
- Đánh số thứ tự theo nguyên tắc cha con, nhưng lưu ý chỉ đánh theo 01 kiểu dữ liệu.
- Đối với cấp con cuối cùng thì không cần đánh số thứ tự
- Có thể thêm sheet mới ngoài các mẫu đã được định nghĩa, nhưng lưu ý phải đặt cột “STT” và “Nội dung” theo đúng như file mẫu.
3. Thời gian triển khai sử dụng: Kể từ ngày 04/10/2019.
 
Phan Thị Thu Thảo

Tin tức khác cùng chuyên mục