Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND thành phố mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

                                  Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành; hội, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.
Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương và đề nghị UBND thành phố sớm hoàn thành dự thảo các Nghị quyết, trình thông qua tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa IX tại Công văn số 803/HĐND-KTNS (trong đó có nội dung quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng).
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị (theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 797/SNV-CCVC ngày 22/3/2019) đã được Sở Nội vụ tổng hợp và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến quy định về mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đồng thời, để thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đảm bảo thời gian đăng kí nội dung trình HĐND thành phố vào kỳ họp giữa năm 2019, Sở Tài chính đã thẩm định và dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố và đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố:
a) Đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và Nghị quyết các nội dung nêu trên;
b) Các ý kiến tham gia góp ý các Dự thảo có thể để lại ý kiến trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố hoặc gửi về Sở Tài chính để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình trước khi báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2019.
2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết và gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/6/2019 để kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được văn bản phản hồi xem như thống nhất với nội dung các dự thảo.
Đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm gửi file góp ý về địa chỉ thư điện tử: vutv@danang.gov.vn để kịp thời tổng hợp.

Tin tức khác cùng chuyên mục