Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND thành phố quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

                                  Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Văn hóa Thể thao,
- Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng;
- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (viết tắt là Nghị định 86/2015/NĐ-CP) và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP;
Ngày 09 tháng 5 năm 2019, UBND thành phố đã có Tờ trình số 2981/TTr-UBND trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2019-2020; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020.
Trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật về quy định mức thu học phí năm học 2019-2020; đồng thời, để thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đảm bảo thời gian đăng kí nội dung trình HĐND thành phố vào kỳ họp giữa năm 2019, Sở Tài chính đã  thẩm định và dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020 và đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố:
a) Đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và Nghị quyết các nội dung nêu trên;
b) Các ý kiến tham gia góp ý các Dự thảo có thể để lại ý kiến trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố hoặc gửi về Sở Tài chính để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình trước khi báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2019.
2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết và gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/5/2019 để kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được văn bản phản hồi xem như thống nhất với nội dung các dự thảo.
Đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm gửi file góp ý về địa chỉ thư điện tử: vutv@danang.gov.vn để kịp thời tổng hợp.
Vậy, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./.
Chi tiết: Tải TẠI ĐÂY

Tin tức khác cùng chuyên mục