Trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mua sắm tập trung

           Ban biên tập website Sở có tiếp nhận câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mua sắm tập trung. Cụ thể như sau:
Câu hỏi: “Hiện cuối tháng 1/2019 đã đăng ký danh mục mua sắm tài sản 2019 cho Sở Tài chính, nhưng nay đơn vị sự nghiệp của tôi có nhu cầu mua sắm thêm ngoài danh mục đã đăng ký đầu năm. Vậy phải đợi lần đăng ký mua sắm đợt sau hay như thế nào. Giá của tài sản đăng ký đợt 1 thấp hơn giá tài sản đăng ký mua sắm thì có được chấp nhận sửa đổi hay không, hay phải điều chỉnh lại giá cho phù hợp với giá đăng ký ban đầu”
Người hỏi: Trần Thị Minh Hằng       Email: minhhangueh@gmail.com

 

 
Về vấn đề này, Sở Tài chính có phản hồi như sau:

 
- Tại Công văn số 3156/VP-QLĐTư ngày 30/8/2016 của Văn phòng UBND thành phố về việc triển khai thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND thành phố về việc thành lập đơn vị mua sắm tập trung tài sản, trong đó có quy định số lần mua sắm tập trung tài sản công là 02 lần/năm. Theo đó, hàng năm Sở Tài chính đã có văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện MSTT gửi các cơ quan, đơn vị làm cơ sở thực hiện (mỗi năm thực hiện 02 đợt, đợt 1 đăng ký nhu cầu gửi Sở Tài chính trước ngày 30/1 và đợt 2 gửi Sở Tài chính trước ngày 30/6).
- Tại Điều 74 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công có quy định:
 
+ Căn cứ văn bản phân bổ dự toán của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập văn bản đăng ký MSTT, gửi cơ quan quản lý cấp trên (đầu mối đăng ký mua sắm tập trung) để tổng hợp gửi đơn vị mua sắm tập trung của bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh trước ngày 31 tháng 01 hàng năm” (khoản 1).
 
+ Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan, tổ chức, đơn vị và các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh không gửi nhu cầu mua sắp tập trung đối với tài sản đã được giao dự toán mua sắm thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung thì không được phép mua sắm tài sản đó (khoản 4).
 
+ Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm, ... Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giao đơn vị mua sắm tập trung căn cứ thỏa thuận khung đã được ký kết (nếu có), quy định của pháp luật về đấu thầu để áp dụng hình thức mua sắm phù hợp hoặc giao cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về tài sản tổ chức thực hiện mua sắm”
 
Theo đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2019) quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Trong đó có quy định “Căn cứ văn bản phân bổ dự toán của cơ quan, người có thẩm quyền, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp gửi đơn vị mua sắm tập trung trước ngày 31/01 hàng năm”
1. Đối với việc bổ sung mua sắm tập trung ngoài danh mục đã đăng ký đầu năm của đơn vị sự nghiệp anh/chị xảy ra 02 trường hợp sau:
- Trường hợp nhu cầu mua sắm tập trung đối với tài sản đã được giao dự toán mua sắm thì không được phép mua sắm tài sản đó. Tuy nhiên, do Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2019 nên đối với các đơn vị chưa đăng ký nhu cầu mua sắm từ nguồn dự toán được giao năm 2019 thì đăng ký nhu cầu gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp gửi Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố phê duyệt.
- Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm, Sở Tài chính đề nghị cơ quan chủ quản gửi nhu cầu mua sắm tập trung của các đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 10/STC-HCSN ngày 03/01/2019 gửi Sở Tài chính để Tổ MSTT tổng hợp nhu cầu và triển khai mua sắm tập trung đợt 2/2019 theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
2. Về giá mua sắm tài sản thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

 

 
 
Trân trọng!

Tin tức khác cùng chuyên mục