Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và thời hạn thực hiện kiểm toán nội bộ đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

          1. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ
Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ, trong đó tại Điều 5 của Nghị định quy định các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ như sau:
1. Tính độc lập: Người làm công tác kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc thuộc đối tượng của kiểm toán nội bộ. Đơn vị phải đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ không chịu bất cứ sự can thiệp nào trong khi thực hiện nhiệm vụ báo cáo và đánh giá.
2. Tính khách quan: Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực, công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ.
3. Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kiểm toán nội bộ.
2. Thời hạn thực hiện kiểm toán nội bộ đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Nghị định số 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2019. Tại Điều 30 của Nghị định quy định trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, các đơn vị thuộc đối tượng kiểm toán nội bộ, trong đó có các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định này.
Quy định cụ thể về kiểm toán nội bộ tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 kèm theo.
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục