Góp ý dự thảo Quyết định về thời gian gửi dự toán và tài liệu thuyết minh phân bổ dự toán

                    Kính gửi:
-     Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố;
-     Các Ban quản lý dự án;
-     UBND các quận, huyện, phường, xã.
Thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 11 và Khoản 3, Điều 13 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; điểm c, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; trong đó UBND cấp tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I, bao gồm ngân sách xã, phường và các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương;
Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định quy định thời gian lập và gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước, các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương (đính kèm).
Để có cơ sở tham mưu UBND thành phố ban hành quy định trên, Sở Tài chính kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các quận huyện có ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định nêu trên, bao gồm danh mục các mẫu biểu thuyết minh căn cứ phân bổ dự toán và gửi ý kiến về Sở Tài chính trước ngày 24/4/2018 để tổng hợp.  
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, phường, xã quan tâm, phối hợp thực hiện./.
 
Tải về: Tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục