Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 6 về phí, lệ phí và định mức chi

                             Kính gửi:
                                           - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
                                           - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
                                           - Cục Thuế thành phố;
                                           - UBND các quận, huyện, phường, xã;
                                           - Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Sở Tài chính nhận được Công văn số 128/UBND-KT ngày 06/01/2018 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 6 về tài chính, ngân sách, phí và lệ phí, cụ thể như sau:
1. Phí và lệ phí
a) Nghị quyết số 124/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
b) Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 3 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.                                                                  
c) Nghị quyết số 126/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ một số nội dung và mức thu Lệ phí “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
d) Nghị quyết số 127/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp Lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Định mức chi
a) Nghị quyết số 122/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
b) Nghị quyết số 123/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3. Tổ chức thực hiện
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; Cục Thuế thành phố; UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện như sau:
a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại các Nghị quyết được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa IX nêu trên.
b) Các cơ quan chủ quản có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra các đơn vị trực tiếp thu phí, lệ phí và áp dụng các định mức chi theo đúng những quy định tại các Nghị quyết do HĐND thành phố ban hành.
c) Đề nghị Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xử lý các vướng mắc tại Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐND theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3300/STP-XDKTVB ngày 06/11/2017.
(Các Nghị quyết nêu trên được đăng tải tại mục Văn bản pháp quy)
Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về cơ quan chủ quản cấp trên để phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, xử lý./.

Tin tức khác cùng chuyên mục