Những nội dung cần chú ý khi nhập dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 vào hệ thống tabmis

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục NSNN tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 áp dụng thống nhất từ năm ngân sách 2018 và thay thế Hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Triển khai Thông tư số 324/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN, Công văn số 17809/BTC-KBNN ngày 29/12/2017 hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới và Công văn số 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017 hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách địa phương, trong đó có một số nội dung các cơ quan tài chính, chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án cần biết để thực hiện nhập dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 như sau:
1. Từ năm ngân sách 2018 trở đi, căn cứ dự toán chi NSNN được các cấp có thẩm quyền quyết định, căn cứ công năng chính của các dự án đầu tư của ngành lĩnh vực đầu tư công theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và lĩnh vực chi NSNN theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 để chuyển đổi sang danh mục mã số Loại - Khoản theo Bảng chuyển đổi số 02/BCĐ đính kèm Thông tư 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục NSNN.
 2. Đối với các khoản chi thuộc dự toán NSNN được giao, mã chương được xác định là mã của cơ quan chủ quản của đơn vị, chủ dự án đầu tư.
Trường hợp sử dụng kinh phí do ngân sách cấp khác ủy quyền thì hạch toán Chương của cơ quan chủ quản thuộc cấp ngân sách đã ủy quyền, không hạch toán vào chương của đơn vị nhận ủy quyền.
3. Trong hạch toán Loại, Khoản đối với dự án đầu tư thì căn cứ công năng chính của dự án để xác định Loại, Khoản phù hợp. Khi hạch toán chi NSNN, chỉ hạch toán mã số Khoản theo đúng nội dung phân loại, căn cứ mã số Khoản để xác định khoản chi ngân sách thuộc Loại tương ứng.
4. Để các cơ quan, đơn vị có liên quan thu, chi NSNN thuận lợi trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính đã ban hành các Bảng chuyển đổi (Bảng ánh xạ) phục vụ cho việc chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới kèm theo Công văn số 17809/BTC-KBNN.
5. Đối với quy trình nhập dự toán chi đầu tư áp dụng cho tabmis được hướng dẫn tại Công văn số 15602/BTC-KBNN, trong đó việc phân bổ dự toán chi đầu tư theo dõi chi tiết theo mã nguồn ngân sách nhà nước cụ thể hơn so với các năm về trước như sau:
a) Kế toán phân bổ dự toán chi đầu tư theo dõi chi tiết theo mã nguồn ngân sách nhà nước:
- Mã nguồn 41- Vốn trái phiếu Chính phủ.
- Mã nguồn 42- Vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN (vốn trong nước): dùng để phản ánh vốn trong nước được giao theo dự toán, nguồn CK viện trợ, nguồn dự phòng, chuyển nguồn từ năm trước.
- Mã nguồn 43- Vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
- Mã nguồn 44- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất.
- Mã nguồn 45- Vốn đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết.
- Mã nguồn 49- Vốn đầu tư XDCB từ nguồn khác: dùng để phản ánh các nguồn vốn đầu tư khác không được phản ánh ở các nguồn nêu trên.
Lưu ý: Hướng dẫn ghi chép phân đoạn mã nguồn: Ghi theo mã nguồn chi tiết từ tổ hợp tài khoản dự toán cấp 0, cấp 1, cấp 4.
b) Kế toán nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ nước ngoài theo dõi chi tiết theo mã nguồn ngân sách nhà nước như sau:
- Mã nguồn 52- Ghi thu, ghi chi vốn vay ngoài nước, viện trợ NSTW để đầu tư các chương trình, dự án.
- Mã nguồn 53- Ghi thu, ghi chi vốn vay ngoài nước, viện trợ NSTW bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
- Mã nguồn 54- Ghi thu, ghi chi vốn vay ngoài nước, viện trợ của Chính phủ cho ngân sách địa phương vay lại.
- Mã nguồn 98- Nguồn vốn ngoài nước khác
Lưu ý: Hướng dẫn ghi chép phân đoạn mã nguồn: Ghi theo mã nguồn chi tiết từ tổ hợp tài khoản dự toán cấp 0, cấp 1, cấp 4.
(1) Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay nợ bằng tiền hỗ trợ cân đối ngân sách chung hoặc hỗ trợ theo ngành của các đơn vị dự toán cấp 1, thực hiện nhập dự toán vào TABMIS như quy định đối với các khoản chi từ nguồn vốn trong nước, theo dõi mã nguồn 98.
(2) Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay, viện trợ ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi thuộc ngân sách trung ương để đầu tư các chương trình, dự án ghi mã nguồn 52.
(3) Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay, viện trợ ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi thuộc ngân sách trung ương vay để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương ghi mã nguồn 53.
(4) Đối với các khoản chi từ nguồn vốn vay ngoài nước, viện trợ  theo hình thức ghi thu, ghi chi Chính phủ vay về cho ngân sách địa phươg vay lại ghi mã nguồn 54.
Sở Tài chính đã có Công văn số 21/STC-ĐT ngày 05/01/2018 đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7078/BTC-KBNN, Công văn số 17809/BTC-KBNN để cung cấp thông tin cho Sở Tài chính nhập dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 vào hệ thống Tabmis theo quy định.
Hoàng Lan Phương (Tài chính đầu tư)
 

Tin tức khác cùng chuyên mục