Một số điểm lưu ý về chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018

          Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 17940/BTC-KBNN về chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018, trong đó có chỉ đạo một số nội dung cần lưu ý như sau:
          1. Đối với chi ngân sách nhà nước tháng 01/2018: các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước gửi quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bằng bản giấy) đến Kho bạc nhà nước để thực hiện chi ngân sách Nhà nước trong tháng 01/ 2018 đối với các khoản chi không thể trì hoãn được như: Chi lương, các khoản chi phụ cấp cho cán bộ công chức, chi cho người có công với cách mạng và một số khoản chi cần thiết khác để bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, trừ các khoản mua sắm trang thiết bị, sửa chữa.
          2. Từ tháng 02/2018 trở đi, Kho bạc nhà nước chỉ thực hiện thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước khi các Bộ, ngành (đối với cơ quan TW) và cơ quan tài chính (đối với cơ quan địa phương) đã hoàn thành việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước chi tiết đến các đơn vị trực thuộc trên hệ thống TABMIS.
 
          Đồng thời có chỉ đạo trường hợp cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp 1 đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách mà phát hiện việc phân bổ dự toán không đúng quy định thì yêu cầu đơn vị dự toán cấp 1 điều chỉnh lại quyết định giao dự toán và điều chỉnh số liệu đã nhập vào TABMIS cho phù hợp.
 
Đỗ Nguyễn Thiên Tú (Tài chính - Hành chính sự nghiệp)

 

Tin tức khác cùng chuyên mục