Nghiên cứu nâng cao vai trò, hiệu lực của Quốc hội trong việc quyết định dự toán NSNN, phân bổ NSTW và phê chuẩn quyết toán NSNN

Nghiên cứu nâng cao vai trò, hiệu lực của Quốc hội trong việc quyết định dự toán NSNN, phân bổ NSTW và phê chuẩn quyết toán NSNN.
 
Chủ nhiệm: TS Hoàng Đức Thụ. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học tài chính - Học viện Tài chính

Tin tức khác cùng chuyên mục