Những quy định mới về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

          Ngày 15/11/2017 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia gồm 04 Chương . Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018.
Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đếncác gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.
1. Về quy định chung của Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau: Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chỉ dẫn về từ ngữ viết tắt; hướng dẫn áp dụng các mẫu hồ sơ, biện pháp bảo đảm dự thầu; quy định về định dạng, dung lượng của tệp tin (file) đính kèm lên Hệ thống; hướng dẫn xử lý kỹ thuật trong trường hợp Hệ thống gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát.  
- Quy trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo quy định thông thường: Hướng dẫn chi tiết về quy trình thực hiện; quy định về thành phần và định dạng file của E-HSMT; hướng dẫn về cách lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT; hướng dẫn đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT; quy định về cách sửa đổi, làm rõ E-HSMT; hướng dẫn cho đơn vị dự thầu về cách nộp E-HSDT; các quy định về công tác mở thầu; công tác đánh giá hồ sơ dự thầu E-HSDT, sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu, tiến hành công tác phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, thực hiện các bước tiếp theo như: Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bước kế tiếp là công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
- Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn: Yêu cầu về thành phần và định dạng file của E-HSMT; bước lập và phê duyệt E-HSMT; những sửa đổi, làm rõ E-HSMT, nộp E-HSDT và tiến hành mở thầu, tiếp theo là bước đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và tiến hành ký kết hợp đồng.
3. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ: Mô tả quy trình chi tiết; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiến hành thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu; quy định về các sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu; tiến hành mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, bước tiếp theo công khai danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật. Sau khi có kết quả đánh giá về yêu cầu kỹ thuật, tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính của gói thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính và phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, tiến hành thương thảo hợp đồng, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Việc tổ chức đấu thầu qua mạng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp được áp dụng theo Thông tư 04//2017/TT-BKHĐT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia dự thầu qua mạng, giảm thủ tục hành chính, tăng cường hơn tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. 
 
Đính kèm file nội dung Thông tư: Tải tại đây
 
Trương Nguyên Nhật Nghĩa (Tài chính đầu tư)

Tin tức khác cùng chuyên mục