Tình hình hoạt động tiếp công dân của Sở Tài chính trong thời gian qua

          Sau khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực, Sở Tài chính đã triển khai thực hiện Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Qua đó, Sở Tài chính đã chỉ đạo tổ chức hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

          Sở Tài chính đã thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, truyền thông về các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; kịp thời nhắc nhở các cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

           Căn cứ văn bản quy định của Trung ương và Thanh tra Chính phủ, Sở Tài chính cũng đã ban hành Nội quy tiếp công dân để chỉ đạo, cụ thể hóa, hướng dẫn triển khai công tác thực hành Luật Tiếp công dân.

           Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trách nhiệm của người tiếp công dân, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp dân, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên,… Qua đó, đã giúp cho hoạt động tiếp công dân có nhiều thuận lợi và hiệu quả hơn.

          Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2017, Sở Tài chính đã nhận được 18 đơn khiếu nại và tố cáo, không có các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; việc xử lý đơn thư, Sở Tài chính thực hiện theo đúng Quy trình tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo được phê duyệt; toàn bộ số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được Sở giải quyết đúng quy trình đối với đơn thuộc thẩm quyền hoặc lưu, chuyển đơn theo quy định đối với đơn không thuộc thẩm quyền, đơn nặc danh.

          Về thanh toán nợ dân, ngày 22 tháng 6 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành công văn số 8274/BTC-HCSN. Trong đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục thanh toán đối với các trường hợp còn chứng từ gốc theo hướng dẫn tại công văn số 779/TC/HCSN ngày 11/3/1997 của Bộ Tài chính. Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên, ngày 10 tháng 7 năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có công văn số 5194/UBND-KT đề nghị Sở Tài chính triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 Trần Thị Phương Linh (Thanh tra Sở)

 

Tin tức khác cùng chuyên mục