Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2017/NĐ-CP

           Kính gửi:
                                  - Sở Tài nguyên và Môi trường;
                                  - Sở Xây dựng;
                                  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
                                  - Sở Giao thông Vận tải;
                                  - Sở Nội vụ;
                                  - Sở Kế hoạch và Đầu tư.   
 
          Sở Tài chính có nhận được Công văn số 3919/VP-KT ngày 05/12/2017 của Văn phòng UBND thành phố thông báo ý kiến của Lãnh đạo UBND thành phố, giao Sở Tài chính nghiên cứu, dự thảo văn bản góp ý cho dự thảo 02 Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
          Qua nghiên cứu nội dung dự thảo trên đều có liên quan đến các lĩnh vực thuộc quý cơ quan quản lý. Do vậy, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố ký gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến vào dự thảo 02 Thông tư nói trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 16/12/2017. Sau thời hạn này, Sở Tài chính không nhận được nội dung tham gia góp ý thì xem như thông nhất với dự thảo.
           Thông tư góp ý: Tải tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục