Lấy ý kiến tham gia góp ý Đề án thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thành phố Đà Nẵng

                      Kính gửi:
      - Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng;
      - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng;
      - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;
                             - Sở Công thương thành phố Đà Nẵng;
      - Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
      - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng.
 
Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 8249/UBND-KT giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xem xét dự thảo Đề án thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thành phố Đà Nẵng do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố xây dựng (đính kèm theo Công văn số 915/QĐTPT-ĐT&UT ngày 04/9/2017) để chủ trì, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan và thẩm tra, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét quyết định.
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, kính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu tham gia góp ý dự thảo và gửi về Sở Tài chính trước ngày 03/11/2017, nội dung tham gia góp ý đề nghị quý cơ quan gửi file mềm về địa chỉ email: namhn@danang.gov.vn. Sau thời hạn trên, quý cơ quan không gửi ý kiến tham gia xem như thống nhất với dự thảo.
Sở Tài chính kính đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./.
 
File dự thảo đính kèm: Tải tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục