Tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

                       Kính gửi:
      - Các Sở, ban, ngành;
      - Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
      - Đơn vị tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích.
 
Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Sở Tài chính có nhận được Công văn số 3194/VP-KT ngày 22/9/2017 của Văn phòng UBND thành phố đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương tham ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đính kèm theo Công văn số 12194/BTC-HCSN ngày 13/9/2017 của Bộ Tài chính (dự thảo văn bản được đăng tải trên trang Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính).
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét duyệt ký, gửi Bộ Tài chính, đề nghị quý cơ quan, đơn vị và các địa phương phối hợp tham gia góp ý dự thảo Nghị định nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/10/2017 (nội dung góp ý đề nghị quý cơ quan, đơn vị và các địa phương gửi thêm file mềm vào địa chỉ email: hanhnt1@danang.gov.vn). Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và địa phương xem như thống nhất với dự thảo.
Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị và các địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.
Dự thảo Tờ trình tại đây.

Tin tức khác cùng chuyên mục