Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) thông qua các Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính do Sở Tài chính tham mưu, đề xuất

         Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra từ ngày 05/7/2017 đến ngày 07/7/2017, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đã thành công tốt đẹp.
      
          Tại kỳ họp thứ 4 này, HĐND thành phố đã thảo luận các Tờ trình của UBND thành phố và đã nhất trí thông qua các Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính do Sở Tài chính tham mưu đề xuất, cụ thể:
1.Nghị quyết quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương.
2. Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các Ban HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của UBND các cấp.
3. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố về phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp.
4.Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc TPĐN.
5.Các Nghị quyết về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố:
- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn TPĐN.
- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn TPĐN.
- Quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TPĐN quản lý năm học 2017-2018; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TPĐN năm học 2017-2018.
6. Các Nghị quyết về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn TPĐN:
- Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn TPĐN;
- Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;
- Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPĐN;
- Quy định mức chi thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của TPĐN;
- Quy định về mức chi hỗ trợ CBCC làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn TPĐN.
Hồ Ngọc Phương (Trưởng phòng Quản lý ngân sách_

Tin tức khác cùng chuyên mục