Biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các biểu mẫu kèm theo Công văn 1692/STC-QLNS

                                       Kính gửi:
-     Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
-     UBND các quận, huyện.
 
          Để kịp thời triển khai đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, chủ động xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2018-2020 báo cáo Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ các quy định tại Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ để đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2018-2020 sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương/

         Chi tiết theo các file đính kèm:
         1.
 Công văn số 1692/STC-QLNS ngày 05/7/2017

Tin tức khác cùng chuyên mục