Quốc hội thảo luận Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Sáng 29/5, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Đây là dự án Luật do Bộ Tài chính chủ trì, soạn thảo. Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.
BT2.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Quốc hội
 
Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).
Sau phần thảo luận của các đại biểu Quốc hội, thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáolàm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật.
Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận tại Tổ trong kỳ họp trước (kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV) ngày 31/10/2016 và tại Hội trường ngày 10/11/2016; ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 04/4/2017 về Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).
Đổi thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, UBTVQH, đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Quản lý tài sản Nhà nước và đề nghị đổi tên thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, đề nghị cần quy định rõ việc xây dựng luật phải đảm bảo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát tài sản của nhân dân.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH xin Quốc hội cho phép đổi tên của Dự thảo luật thành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành (từ đây được gọi là Luật quản lý, sử dụng tài sản công). Nội dung này đã được thể hiện bằng tên gọi và các điều, khoản cụ thể của Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và bổ sung khoản 3 Điều 134 quy định: “Tài sản nhà nước được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là tài sản công quy định tại Luật này”. Đồng thời, để bảo đảm việc sửa đổi Luật lần này nhằm phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát tài sản của nhân dân, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 7 về nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công phải bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
Không sử dụng xe ô tô biếu tặng không đúng mục đích
Về các hành vi bị cấm (Điều 11), nhiều ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ, cụ thể việc tiếp nhận các tài sản cho/biếu/tặng ngay trong Luật, vì thực tế hiện nay một số cơ quan, đơn vị sử dụng các tài sản cho, biếu, tặng (ô tô) không đúng tiêu chuẩn, định mức được quy định, dẫn đến việc phải trả lại các tài sản này cho các tổ chức, cá nhân cho/biếu/tặng.
UBTVQH đã giải trình, tiếp thu vấn đề này. Theo cơ quan này, pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể điều kiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước được nhận và không được nhận quà tặng; xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với quà tặng; xử lý quà tặng trong trường hợp việc tiếp nhận phù hợp về đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật, đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì đại diện cơ quan, đơn vị phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Trường hợp tổ chức, cá nhân tặng cho vẫn có nguyện vọng thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và xử lý theo quy định của pháp luật.
Dự thảo Luật cũng đã quy định việc giao tài sản công cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản (khoản 2 Điều 29, khoản 1 Điều 49), thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, đồng thời giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, trong đó có tài sản do các tổ chức, cá nhân tặng cho các cơ quan, đơn vị của Nhà nước.
Như vậy, các quy định Nhà nước là khá chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc tiếp nhận và sử dụng các tài sản cho/biếu/tặng có nhiều trường hợp sai quy định, gây dư luận không tốt, đặc biệt đối với tài sản là ô tô và các tài sản phục vụ cho cá nhân. Do đó, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 11 về các hành vi bị cấm theo hướng không được sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ.
Giải trình làm rõ thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Về việc sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do tổ chức, cá nhân biếu tặng không đúng mục đích, tiêu chuẩn và định mức chế độ quy định, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong việc quản lý tài sản công tại cơ quan tổ chức, đơn vị là phải tuân thủ theo tiêu chuẩn và định mức. Vì vậy Ban soạn thảo thống nhất với việc UBTVQH đã giải trình và đề nghị bổ sung vào Điều 11 của dự thảo luật là cấm sử dụng xe ô tô, các loại tài sản khác, do các tổ chức, cá nhân đổi, tặng không đúng mục đích, không đúng tiêu chuẩn và định mức chế độ và sử dụng cho cá nhân. Về thẩm quyền quyết định trong quản lý sử dụng tài sản công, các loại tài sản công, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc giao cho Chính phủ phân cấp thẩm quyền quyết định về mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy, ghi giảm tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại cho thuê liên doanh, liên kết... nhằm tạo sự chủ động trong điều hành, phù hợp với chính sách trong từng thời kỳ là cần thiết.
Tài sản nhà nước không được kinh doanh, cho thuê
Về nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công (Điều 7), theo báo cáo giải trình của UBTVQH, đa số ý kiến cơ bản thống nhất với các nguyên tắc trong Dự thảo Luật, song đề nghị cần bổ sung thêm các nguyên tắc, như: Đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm, không để tình trạng lạm dụng, sử dụng sai mục đích, lãng phí; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và các tổ chức liên quan; nguyên tắc có lợi nhuận; những tài sản phục vụ cho hoạt động quản lý còn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức, còn tài sản phục vụ kinh doanh phải tuân theo cơ chế thị trường; Tài sản công phải được bảo hiểm và các công cụ bảo vệ khác.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung, chỉnh lý các nguyên tắc về đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm, tránh lãng phí và các tài sản có khả năng thất thoát, hư hại cao do tai nạn, thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác phải được quản lý rủi ro tài chính thông qua công cụ bảo hiểm và các công cụ bảo vệ khác.
Theo UBTVQH, việc khai thác đối với tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí (không tính tới lợi nhuận), đối với tài sản phục vụ mục đích kinh doanh phải được hạch toán riêng, tuân thủ theo cơ chế thị trường (lợi nhuận phụ thuộc vào sự biến động của thị trường), công khai, minh bạch và đúng các quy định của pháp luật...
Về vấn đề này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Luật Quản lý tài sản nhà nước năm 2008 đã phân định chế độ quản lý sử dụng giữa cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Tài sản tại cơ quan nhà nước nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước. Tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo ra dịch vụ công cung cấp cho xã hội và dự thảo Luật lần này, kế thừa quan điểm này. Vì vậy cần phải làm rõ chế độ quản lý sử dụng khai thác tài sản công tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
"Như vậy, đối với cơ quan quản lý nhà nước, tài sản công tại cơ quan nhà nước chủ yếu là tài sản phục vụ công tác quản lý nhà nước. Vì vậy, cần phải đảm bảo việc quản lý sử dụng, tiết kiệm đúng mục địch tiêu chuẩn, định mức và tuyệt đối không được sử dụng để cho thuê kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết để đảm bảo tính nghiêm minh và tách bạch chức năng quản lý, nhất là trụ sở làm việc, phương tiện đi lại và trang thiết bị...", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, quá trình hoàn thiện dự thảo, Cơ quan soạn thảo đã tiến hành rà soát gần 90 bộ luật, luật về dân sự kinh tế khi dựng luật Quản lý và sử dụng Tài sản công.
Trong đó có 50 bộ luật và luật liên quan đến luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đã có báo cáo rà soát.
 
N.L (http://www.mof.gov.vn)

Tin tức khác cùng chuyên mục