Quy định mới về lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 đối với CBCC, viên chức và lực lượng vũ trang

           Ngày 24/4/2017, Chính phủ có ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có quy định một số nội dung chính như sau:
1. Mức lương cơ sở: Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.
 2. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ
- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Nghị định này.
- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.
- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
 3. Nguồn kinh phí thực hiện đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm:
- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
- Sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
- Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết).
- Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).
- Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định tại các điểm nêu trên mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.
Nguyễn Thị Bích Thủy (Quản lý ngân sách)

Tin tức khác cùng chuyên mục