Những quy định mới về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước

Từ năm 2012 đến nay, công tác quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính. Qua 5 năm triển khai, việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 164/2011/TT-BTC vẫn còn nhiều vướng mắc, một số nội dung mới cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế, do đó ngày 15/02/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, thay thế Thông tư số 164/2011/TT-BTC.
Thông tư số 13/2017-TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017 giúp tăng cường quản lý, kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt trong nội bộ hệ thống KBNN để giảm bớt khối lượng thu, chi bằng tiền mặt qua KBNN; đồng thời, tạo thuận lợi cho KBNN và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện
Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngoài việc kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp tại Thông tư số 164/2011/TT-BTC; có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
1. Về tổ chức thu tiền mặt (Điều 5): So với Thông tư số 164/2011/TT-BTC, Thông tư bổ sung quy định định kỳ tối đa không quá 5 ngày làm việc hoặc số dư tài khoản chuyên thu vượt quá 1 tỷ đồng, đơn vị phải làm thủ tục chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại (NHTM) về tài khoản của đơn vị tại KBNN (Thông tư số 164/2011/TT-BTC chỉ quy định định kỳ tối đa không quá 5 ngày làm việc).
2. Về nội dung chi tiền mặt: bổ sung nội dung chi bằng tiền mặt đối với các khoản thanh toán cá nhân là chi tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non, học sinh. Đồng thời quy định bổ sung vềthanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản, gồm: đối tượng áp dụng và các nội dung thực hiện chi trả qua tài khoản, trong đó, quy định cụ thể quy trình các bước thực hiện thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản; bổ sung thêm quy định về thanh toán cá nhân qua tài khoản đối với các đơn vị khối an ninh, quốc phòng.
3. Về thanh toán bằng hình thức thẻ tín dụng: Thông tư quy định phạm vi thực hiện; quy trình thực hiện thanh toán bằng hình thức thẻ tín dụng; thời gian thanh toán thẻ tín dụng và việc chấp nhận hoặc từ chối thanh toán của KBNN. So với Thông tư 164/2011/TT-BTC thì Thông tư này không quy định về số lượng thẻ tín dụng, giao thủ trưởng đơn vị giao dịch phối hợp với NHTM nơi mở tài khoản quyết định và tự chịu trách nhiệm cho phù hợp với thực tế nhu cầu chi tiêu của đơn vị. Sử dụng phương thức thanh toán qua thẻ tín dụng, đơn vị giao dịch có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng và bảo quản an toàn thẻ tín dụng; đồng thời phải làm thủ tục thanh toán đầy đủ, đúng hạn.
4. Đăng ký rút tiền mặt: Thông tư bổ sung quy định việc cán bộ nhận đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị KBNN, tổng hợp, báo cáo Giám đốc KBNN hoặc người được ủy quyền phê duyệt; đồng thời, thông báo số lượng và thời gian dự kiến rút tiền mặt tại ngân hàng cho NHTM nơi KBNN mở tài khoản để ngân hàng chủ động cung cấp tiền mặt cho KBNN; bổ sung hình thức đăng ký qua dịch vụ công trên Cổng thông tin KBNN; quy định đơn vị sử dụng NSNN đăng ký rút tiền mặt qua điện thoại, thì phải gửi bổ sung văn bản đăng ký rút tiền mặt khi đến KBNN làm thủ tục thanh toán; bổ sung mẫu văn bản đăng ký rút tiền mặt; KBNN phải mở sổ theo dõi việc đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư….
5. Về định mức tồn quỹ tiền mặt: Thông tư bổ sung quy định định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý), KBNN cấp tỉnh có trách nhiệm xác định và thông báo cho các KBNN cấp huyện trực thuộc định mức tồn quỹ tiền mặt quý sau. Trường hợp KBNN cấp tỉnh chưa thông báo định mức tồn quỹ tiền mặt quý, thì các đơn vị thực hiện theo định mức tồn quỹ tiền mặt đã được thông báo trước đó; đồng thời, đưa ra công thức xác định định mức tồn quỹ tiền mặt quý, các đơn vị thực hiện theo định mức tồn quỹ tiền mặt đã được thông báo trước đó.
6. Về các khoản phí: So với Thông tư số 164/2011/TT-BTC, Thông tư bổ sung các nội dung sau: các đơn vị giao dịch không phải trả phí liên quan đến các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt để thực hiện thu, chi NSNN tại KBNN; nộp hoặc rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi của các đơn vị giao dịch tại KBNN; các khoản phí liên quan đến sử dụng dịch vụ thanh toán của ngân hàng thì đơn vị giao dịch thực hiện chi trả theo thỏa thuận với ngân hàng; các khoản phí mở tài khoản thanh toán của cá nhân tại ngân hàng, phí chuyển tiền vào từng tài khoản của cá nhân, các loại phí phát hành, phí thường niên của thẻ tín dụng là một khoản chi của NSNN; các khoản chi phí phát sinh do lỗi của đơn vị giao dịch trong quá trình sử dụng thẻ tín dụng do đơn vị tự xác định nguồn chi trả theo nguyên tắc không lấy tiền có nguồn gốc từ NSNN để chi trả…
          7. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước: Bổ sung thêm trách nhiệm của KBNN bảo mật các thông tin về số liệu tài khoản thanh toán của cá nhân theo quy định của pháp luật.
 
Hồ Ngọc Nam (Tài chính doanh nghiệp)

Tin tức khác cùng chuyên mục