Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại Thành phố Đà Nẵng

         UBND thành phố xác định việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện tốt chính sách này sẽ tạo động lực, thúc đẩy sự phát triển của việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công, khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của xã hội và người dân; đồng thời, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị cung cấp dịch vụ công lên một trình độ cao hơn. Vì vậy, thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
 
So với quy định cũ, Nghị định 16/2015/NĐ-CP có nhiều điểm mới, trong đó quan trọng nhất là Nghị định đã ban hành lộ trình tính giá cung cấp dịch vụ công. Điều này tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ thực sự trong việc tính toán các chi phí đầu vào, đầu ra theo cơ chế hoạt động của doanh nghiệp; có giải pháp thu hồi chi phí để tái đầu tư cung cấp dịch vụ công, đảm bảo đời sống cho người lao động. Khắc phục việc Ngân sách nhà nước hỗ trợ bình quân, dàn trải qua giá chưa tính đủ chi phí cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ công, từng bước chuyển việc hỗ trợ trong sử dụng dịch vụ công thông qua Nhà nước bù giá cho các đơn vị cung cấp dịch vụ công lập, sang Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng chính sách cần được Nhà nước hỗ trợ, tiết kiệm chi NSNN. Điều này sẽ giúp cho đối tượng chính sách có điều kiện để lựa chọn các dịch vụ công thiết yếu; các đơn vị cung cấp dịch vụ công lập có điều kiện thu đủ chi phí cung cấp dịch vụ để tái đầu tư phát triển và tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng hướng tới nâng cao chất lượng, giảm chi phí giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ công do Nhà nước thành lập và các đơn vị cung cấp dịch vụ công thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước.
Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị đều tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị vẫn còn lúng túng do còn thiếu các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn chưa chủ động đề xuất cơ chế tự chủ, vẫn còn tâm lý dựa vào vào nguồn ngân sách cấp, chưa mạnh dạn, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ mang tính cạnh tranh. Trong quản lý nhân sự, còn đặt nặng việc giao biên chế, xem biên chế là cơ sở để đảm bảo tâm lý ổn định cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình để đảm bảo ổn định số lượng người làm việc cho đơn vị.
Để tiếp tục triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hiệu quả, đảm bảo lộ trình đã đề ra, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để nghe tình hình triển khai thực hiện của các Sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Trần Văn Miên kết luận:
1. Các Sở, ngành, quận, huyện tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc để hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị định và xem đây là cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển đơn vị; đồng thời bố trí, phân công cán bộ theo dõi, thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định.
2. Các Sở, ngành tập trung rà soát, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu, trình UBND thành phố Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ngành quản lý và ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo nguyên tắc Nhà nước không bao cấp đối với những danh mục mà tư nhân cung cấp được. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/3/2017.
3. Trong khi chờ đợi các Bộ, ngành trung ương ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, các Sở, ngành chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm tham mưu UBND thành phố ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho từng ngành trên địa bàn thành phố phù hợp với tình hình thực tế.
 
 
4. Giao Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn các Sở, ngành về thực hiện biên chế lao động (đặc biệt đối với các đơn vị hoạt động theo loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư) và thành lập Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp để thống nhất thực hiện trên toàn thành phố.
          5. Giao các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các Công ty: Quản lý cầu đường, Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng, Công viên - Cây xanh, Thoát nước và xử lý nước thải triển khai các thủ tục liên quan để chuyển sang Công ty cổ phần theo đúng lộ trình đã đề ra.
 
 

CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH ĐỂ HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 16/2015/NĐ-CP

STT

Loại
văn bản

Số văn bản

Ngày

Nội dung

1

Công văn

2688/UBND-KTTH

14/4/2015

Triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ

2

Công văn

4724/UBND-KTTH

20/6/2015

Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

3

Chỉ thị

08/CT-UBND

21/7/2015

Triển khai xây dựng quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP

4

Công văn

1193/UBND-KTTH

19/2/2016

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 theo Nghị định 43, Nghị định 16 và Quyết định 695

5

Quyết định

2732/QĐ-UBND

5/5/2016

Phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạc và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

6

Quyết định

3043/QĐ-UBND

17/5/2016

Thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

7

Kế hoạch

4945/KH-UBND

11/7/2016

Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý

8

Quyết định

6695/QĐ-UBND

3/10/2016

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải

9

Quyết định

6687/QĐ-UBND

10/10/2016

 Công bố danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

10

Công văn

10610/UBND-SNV

30/12/2016

Thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

11

Quyết định

343/QĐ-UBND

16/1/2017

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành Văn hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

12

Quyết định

865/QĐ-UBND

16/2/2017

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

13

Quyết định

976/QĐ-UBND

23/2/2017

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương do UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

14

Quyết định

1294/QĐ-UBND

9/3/2017

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

Trần Văn Vũ (Tài chính - Hành chính sự nghiệp)

Tin tức khác cùng chuyên mục