Trao đổi về thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước

 
          Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, kèm theo danh sách và chủ trương, lộ trình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, có 103 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ; 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 106 doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.
Hiện nay, một số địa phương đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước chi phối tại các doanh nghiệp công ích như vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị, thoát nước đô thị, cấp nước sạch đô thị… Tại thời điểm cổ phần hóa các doanh nghiệp này, việc quy định Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối là phù hợp với tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Tuy nhiên tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 quy định một số lĩnh vực như vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị, thoát nước đô thị, cấp nước sạch đô thị…lại không thuộc đối tượng Nhà nước phải nắm giữ cổ phần chi phối.  
Tại điểm b, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg có nêu: Chủ tịch UBND cấp tỉnh xây dựng lộ trình và tổ chức bán vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phù hợp tiêu chí tại Quyết định này.
Việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần được quy định tại Điều 38 và Điều 39 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Theo đó, khi chuyển nhượng vốn nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc và phương thức theo quy định. UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng vốn sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Để đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp, xin được trao đổi như sau:
1. Trong trường hợp điều chỉnh giảm tỷ lệ phần vốn Nhà nước để đảm bảo ở mức không nắm giữ cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp cổ phần thuộc các lĩnh vực nêu trên thì việc chuyển nhượng vốn thực hiện theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên để đảm bảo quy định về tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg và bảo toàn vốn ngân sách địa phương đầu tư tại doanh nghiệp; đồng thời, việc huy động tăng vốn sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư, nâng cao năng lực, chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, thì có thể tiếp tục giữ nguyên giá trị phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp này đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhưng nhà nước không tiếp tục tham gia đầu tư.
2. Trong trường hợp tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối  thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg.
Võ Thị Hòa (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

Tin tức khác cùng chuyên mục