Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 05/CT-BTC, Chỉ thị số 14/CT-UBND, Kế hoạch số 9485/KH-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính

 
KẾ HOẠCH
 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 05/CT-BTC, 
Chỉ thị số 14/CT-UBND, Kế hoạch số 9485/KH-UBND về tăng cường
kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 
 
        Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 05/CT-BTCngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới, Kế hoạch số 9485/KH-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Sở Tài chính ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
               I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 
          Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 05/CT-BTC, Chỉ thị số 14/CT-UBND, Kế hoạch số 9485/KH-UBND trong đội ngũ công chức, người lao động của Sở Tài chính, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp của chính quyền các cấp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và bộ máy chính quyền các cấp.
 2. Yêu cầu
a) Trưởng các phòng thuộc Sở quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 05/CT-BTC, Chỉ thị số 14/CT-UBND, Kế hoạch số 9485/KH-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước đến công chức, người lao động.
b) Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các phòng thuộc Sở. Xây dựng đội ngũ công chức, người lao động làm việc có kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, trách nghiệm, chuyên nghiệp; góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới.
c) Triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm minh công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
d) Kết hợp chặt chẽ, phù hợp việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg với việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.
 II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN
Các phòng thuộc Sở và toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Các phòng thuộc Sở có trách nhiệm
a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 05/CT-BTC, Chỉ thị số 14/CT-UBND, Kế hoạch số 9485/KH-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đến công chức, người lao động.
b) Ngoài việc tuyên truyền thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước nêu trong Điểm b, Khoản 1 Chỉ thị số 26/CT-TTg, cần tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân và các kế hoạch hằng năm của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, thực hiện chương trình cải cách hành chính.
c) Phối hợp tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của Sở; quán triệt, triển khai đối với công chức, người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.
d) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được UBND thành phố giao, Sở giao và nhiệm vụ của Sở, của các phòng thuộc Sở; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của công chức, người lao động làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân lực phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động.
đ) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở.
e) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.
g) Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
h) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ.
2. Đối với công chức, người lao động
a) Đăng ký, cam kết phù hợp, sát thực với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trọng tâm, thường xuyên; trong đó tập trung cam kết giải quyết những vấn đề còn đang bức xúc, nổi cộm hoặc những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của tập thể, cá nhân.
b) Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ.
c) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.
d) Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức.
đ) Nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU về 5 xây: Trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu; đồng thời kiên quyết thực hiện 3 chống các biểu hiện: Quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức, kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 27/CT-TTg.
 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Các phòng thuộc Sở tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 05/CT-BTC, Chỉ thị số 14/CT-UBND, Kế hoạch số 9485/KH-UBND và Kế hoạch này đến toàn thể công chức, người lao động trong các cuộc họp nội bộ. Văn phòng (bộ phận pháp chế) phối hợp Phòng Tin học và Thống kê có trách nhiệm cập nhật, đăng tải các văn bản liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và Kế hoạch số 9485/KH-UBND trên Trang thông tin điện tử của Sở.
- Người chỉ đạo: Giám đốc Sở, PGĐ Lê Bá Dũng.
- Phòng chủ trì: Văn phòng.
- Phòng phối hợp: Các phòng thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2017.
2. Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các nội quy, quy chế, quy định, quy trình xử lý công việc của Sở.
- Người chỉ đạo: Giám đốc Sở; các PGĐ Sở.
- Phòng chủ trì: Văn phòng.
- Phòng phối hợp: Các phòng thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2017.
3. Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh và trình công bố bộ thủ tục hành chính của Sở.
- Người chỉ đạo: Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Lê Bá Dũng.
- Phòng chủ trì: Văn phòng.
- Phòng phối hợp: Các phòng thuộc Sở.
- Thời gian thưc hiện: Năm 2017.
4. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của Sở.
- Người chỉ đạo: Giám đốc Sở, các PGĐ Sở.
- Phòng chủ trì: Văn phòng.
- Phòng phối hợp: Các phòng thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.
5. Căn cứ các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ được giao, các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện, đồng thời bố trí nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ; phân công giao đầu mối chịu trách nhiệm chính đối với từng nhiệm vụ, gắn với thời gian, kết quả phải hoàn thành; đánh giá đúng kết quả, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Người chỉ đạo: Giám đốc Sở, các PGĐ Sở.
- Phòng thực hiện: Các phòng thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Năm 2017.
6. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác theo kế hoạch của Sở và của các phòng thuộc Sở định kỳ hàng tháng, đặc biệt báo cáo và xử lý nghiêm các trường hợp xử lý chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.
- Người chỉ đạo: Giám đốc Sở, các PGĐ Sở phối hợp.
- Phòng chủ trì: Văn phòng.
- Phòng phối hợp: Các phòng thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Năm 2017.
7. Các phòng thuộc Sở phân công và quy định rõ trách nhiệm của từng công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Văn phòng).
- Người chỉ đạo: Giám đốc Sở.
- Phòng thực hiện: Các phòng thuộc Sở
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2017.
8. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ của công chức, người lao động và các phòng thuộc Sở. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm nhằm tạo chuyển biến rõ nét về cách thức giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ, lề lối làm việc và hiệu quả trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.
- Người chủ trì: Giám đốc.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng, Ban Thanh tra nhân dân thuộc Công đoàn Sở.
- Phòng thực hiện: Các phòng thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Mỗi quý một lần, lần đầu tiên thực hiện trong tháng 01 năm 2017.
9.  Kết hợp lồng ghép tổ chức đăng ký nội dung thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg với kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU.
- Người chỉ đạo: Giám đốc Sở và các PGĐ Sở.
- Phòng chủ trì: Văn phòng.
- Phòng thực hiện: Các phòng thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Từ đầu năm
10. Định kỳ quý, 6 tháng, năm các phòng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU về Sở (qua Văn phòng) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) theo quy định. 
- Người chỉ đạo: Giám đốc Sở, các PGĐ Sở.
- Phòng chủ trì: Văn phòng.
- Phòng thực hiện: Các phòng thuộc Sở.
- Thời gian thực hiện: Năm 2017.
 
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 05/CT-BTC, Chỉ thị số 14/CT-UBND, Kế hoạch số 9485/KH-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, yêu cầu các phòng và toàn thể công chức, người lao động triển khai thực hiện./.
 
                        Van ban ve ky luat, ky cuong hanh chinh
 

Tin tức khác cùng chuyên mục