Những điểm mới về trích kinh phí thu hồi qua công tác Thanh tra

Trong thời gian qua, Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, được triển khai và thể hiện việc sử dụng các khoản tiền thu hồi được trích lại thuộc ngân sách nhà nước bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do các hành vi trái pháp luật gây ra; các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; các khoản đã thực chi ngân sách quản lý sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước (đối với các khoản chi đã quyết toán).
Để tăng cường hơn nữa công tác thanh tra và quy định mức trích, thủ tục trích nộp, công tác lập và giao dự toán cho phù hợp hơn với tình hình thực tế nên Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách.
Theo đó, Thông tư số 327/2016/TT-BTC và Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP có những điểm giống và khác nhau cơ bản như sau:
 
 
Tiêu chí
 
Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP
 
Thông tư 327/2016/TT-BTC
 
Mức trích
Đối với cơ quan Thanh tra Chính phủ
- được trích tối đa 30% trên tổng số tiền thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 50 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 80 tỷ đồng/năm.
Đối với cơ quan Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- được trích tối đa 30% trên tổng số tiền thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.
Đối với thanh tra các sở, thanh tra các quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh
- được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 1 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm
- được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm
 
Thủ tục trích, nộp
Đối với các khoản thu hồi đã thực nộp vào NSNN qua tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước
Khi có căn cứ kết luận các khoản kinh phí thuộc NSNN đã sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát phải thu hồi, hoàn trả NSNN thì người ra quyết định thanh tra phải ra quyết định thu hồi. Quyết định thu hồi phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền phải thu hồi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được thanh tra phải thực hiện, thời gian thực hiện, số tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra nhà nước mở tại Kho bạc.
Cơ quan thanh tra nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định thu hồi
Sau khi thực hiện trích từ tài khoản tạm giữ để nộp vào NSNN, cơ quan thanh tra thông báo bằng văn bản cho đơn vị được thanh tra biết về việc nộp NSNN khoản thu hồi theo quyết định của cơ quan thanh tra. Trong văn bản thông báo của cơ quan thanh tra nêu thông tin chi tiết từng khoản tiền đã nộp NSNN như số quyết định thu hồi, nội dung thu hồi, riêng đối với các dự án XDCB cần nêu thêm tên chủ đầu tư dự án, nguồn vốn, niên độ ngân sách.
Đối với các khoản thu hồi đã thực nộp vào NSNN không qua tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra
Không có quy định
Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của cơ quan thanh tra kèm theo giấy nộp tiền vào NSNN và các hồ sơ chứng từ liên quan (nếu có) của các đơn vị được thanh tra cơ quan thanh tra tổng hợp các khoản đã thu hồi về NSNN vào kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra
Các khoản tiền sai phạm do các cơ quan thanh tra phát hiện mà đơn vị được thanh tra nộp vào NSNN ngay trong quá trình thanh tra (khi chưa ban hành kết luận thanh tra) trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm nêu cụ thể các khoản đã nộp vào kết luận thanh tra; cơ quan tổng hợp các khoản thu hồi này vào kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra và đối chiếu với cơ quan thuế
 
Lập và giao dự toán
Trường hợp số tiền được trích trên số đã thực nộp NSNN cao hơn số đã bố trí trong dự toán năm thì số thiếu sẽ được bố trí vào dự toán của năm sau.
Trường hợp số tiền được trích trên số đã thực nộp NSNN cao hơn số đã bố trí trong dự toán năm thì số thiếu sẽ được bố trí vào dự toán của năm sau nữa.(ví dụ: số thiếu năm 2015 sẽ được bố trí vào dự toán năm 2017)
Cơ quan thanh tra nhà nước chủ động sử dụng số kinh phí được trích để chi theo các nội dung quy định tại Thông tư này. Mức chi các nội dung nêu trên do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước xem xét, quyết định và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc Quy chế quản lý, sử dụng khoản kinh phí được trích.
Đối với cơ quan thanh tra không phải là đơn vị dự toán thì cơ quan thanh tra phải trình Thủ trưởng cơ quan chủ quản quyết định và gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản để Kho bạc Nhà nước làm căn cứ kiểm soát chi ngân sách nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2017 và đồng thời Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước hết hiệu lực.
Nguyễn Hồng Phương Giang (Thanh Tra)

Tin tức khác cùng chuyên mục