Rà soát số liệu và tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016

 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các quận, huyện
Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm của Bộ Tài chính; Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.Sở Tài chính đã có Công văn số 3066/STC-QLNS ngày 26/12/2016 về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm trên hệ thống TABMIS và lậpbáo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Để công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 được thuận lợi, đúng với các quy định về xử lý ngân sách, đảm bảo thời gian quy định. Ngoài các nội dung đã được hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, Sở Tài chính kính đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương rà soát, chỉnh lý số liệu và hoàn thành báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016, trong đó lưu ý các nội dung như sau:
1. Khắc phục những nội dung còn tồn tại qua công tác lập báo cáo quyết toán ngân sách các năm trước đã được cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Sở Tài chính có ý kiến nhận xét, đánh giá; Rà soát các khoản chi đảm bảo đúng chế độ, định mức qui định; các khoản kinh phí ngân sách thành phố bổ sung năm 2016 nhưng chưa sử dụng hết nộp trả ngân sách thành phố; hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm sau.
2. Tiếp tục phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát việc hạch toán kế toán các khoản thu, chi; rà soát tỷ lệ điều tiết, đảm bảo phân chia đúng các khoản thu giữa các cấp ngân sách, nếu có sai sót thực hiện điều chỉnh cho đúng quy định; xử lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ theo quy định; thực hiện công tác đối chiếu số dư dự toán, số dư tài khoản tiền gửi. Đối chiếu số liệu quyết toán thu, chi ngân sách theo từng lĩnh vực đảm bảo khớp đúng với số hạch toán trên hệ thống Tabmis và quy định của mục lục ngân sách nhà nước (như kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, kinh phí quản lý hành chính; Đảng, đoàn thể; chi khác; chi đảm bảo xã hội …).
3. Trong quá trình thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán, ngân sách cấp dưới và tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:
a)Báo cáo quyết toán ngân sách phải thuyết minh, giải trình đầy đủ và nêu rõ nguyên nhân số quyết toán ngân sách tăng, giảm so với dự toán được giao; đánh giá tình hình, kết quả chi tiêu ngân sách nhà nước, những tồn tại về quản lý tài chính - ngân sách đã được khắc phục, những mặt còn hạn chế và hướng khắc phục.
b)Tổng hợp chi tiết thu khác ngân sách, chi khác ngân sách.
c)Tổng hợp và giải trình chi tiết theo nội dung chi từ nguồn dự phòng của các cấp ngân sách.
d)Báo cáo tình hình tăng, giảm chi quản lý nhà nước (chi tiết theo nội dung chi);
đ) Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí thành phố bổ sung có mục tiêu theo từng nội dung chi cụ thể. (gồm số bổ sung, số sử dụng, số quyết toán, số hủy, nộp trả hoặc chuyển nguồn sang năm sau).
e) Báo cáo chi tiết các nội dung ghi thu ghi chi vào ngân sách.
g) Phân tích chi tiết kết dư ngân sách theo từng cấp ngân sách (quận, huyện, phường, xã). Xác định kết dư ngân sách của các cấp ngân sách đảm bảo đúng quy định.
h)Báo cáo chi tiết tình hình thu, chi từ các tài khoản tạm thu, tạm giữ, các tài khoản khác; Tình hình thu chi quỹ quốc phòng – an ninh, các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các khoản đóng góp khác.
i)Đối với chi xây dựng cơ bản, đề nghị có báo cáo rõ theo từng nguồn kinh phí: Nguồn do ngân sách thành phố bổ sung trong năm, nguồn theo kết luận của Ban thường vụ Thành ủy, nguồn thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, nguồn huy động đóng góp, nguồn năm trước chuyển sang,… và lưu ý việc hạch toán theo dõi mã nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản theo Công văn số 2873/KBNN-KTNN ngày 23/12/2013 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn hạch toán bổ sung chi đầu tư XDCB, đặc biệt lưu ý việc hạch toán tính chất nguồn 43 – Vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên phải phù hợp với tổng nguồn nhận được từ ngân sách cấp trên.
k)Đối với các nội dung kinh phí chưa sử dụng hết hoặc chưa đủ điều kiện quyết toán trong năm 2016, đề nghị rà soát từng nhiệm vụ chi, xác định các nhiệm vụ chi được chuyển nguồn sang năm sau, các nhiệm vụ chi thật sự cần thiết phải xem xét chuyển nguồn sang năm sau, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016.
l) Để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền một số chủ trương, chính sách lớn của trung ương và của thành phố, đề nghị các quận, huyện có rà soát kỹ để báo cáo chính xác một số nội dung như sau:
- Kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 và Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015, kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi; kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách; kinh phí hỗ trợ người nghèo, hộ chính sách xã hội, kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng; kinh phí miễn thu thuỷ lợi phí; kinh phí miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Chính sách hỗ trợ giáo dục đối với người khuyết tật theo TT số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC và Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi; phụ cấp thâm niên nghề giáo; phụ cấp ưu đãi ngành y tế; kinh phí thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, tổ, thôn…
- Đối với kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo phân cấp,  chế độ phụ cấp ngành y tế, giáo dục: Khi xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán của các đơn vị phải thẩm định kỹ đối tượng được hưởng, mức đóng, mức hưởng, không để xảy ra trường hợp trùng lắp về đối tượng, sai lệch về đối tượng, mức đóng và mức hưởng.
- Đối với kinh phí hỗ trợ, mua BHYT cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội theo các quy định của Trung ương: Khi báo cáo quyết toán phải rà soát đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Trung ương về chuẩn hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, hộ cận nghèo (Có xác nhận của cơ quan BHXH).
4. Căn cứ tình hình thực hiện dự toán đến ngày 31/01/2017, các địa phương rà soát và xác định nguồn cải cách tiền lương theo qui định, nguồn đã sử dụng trong niên độ 2016, nguồn cải cách tiền lương còn lại chi chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; tổng hợp báo cáo số kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.
5. Xử lý kịp thời các kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước trước khi tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2016 và có tổng hợp báo cáo riêng về Sở Tài chính theo đúng thời gian quy định.
6. Về biểu mẫu và thời gian báo cáo quyết toán:
a) Về biểu mẫu báo cáo: Theo các Phụ lục và biểu mẫu quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003, Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 và các biểu mẫu theo phụ lục đính kèm Công văn này. Ngoài ra, khi quyết toán thu, chi  theo MLNS đề nghị các địa phương thực hiện theo Chương trình QLNS phiên bản 8.0 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9763/BTC-NSNN ngày 25/7/2011 về việc cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục NSNN.
b) Về thời gian: Chậm nhất đến hết ngày 31/3/2017 theo quy định tại Quyết định 4391/QĐ-UBND ngày 05/06/2012; Đồng thời, gửi file dữ liệu điện tử về Sở Tài chính hoặc truyền thư điện tử theo địa chỉ email: quyennh@danang.gov.vn.
Báo cáo Quyết toán năm 2016 của các quận, huyện được nhận qua bộ phận 01 cửa của Sở Tài chính (không nhận qua đường văn thư) khi đầy đủ các biểu mẫu và nội dung theo quy định.
Sở Tài chính đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và chất lượng của báo cáo quyết toán./.
 
File đính kèm:  Công văn số 300/STC-QLNS
                          Biểu mẫu báo cáo Quyết toán 2016

Tin tức khác cùng chuyên mục