Thông báo về việc lấy ý kiến đối với các cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố

      Căn cứ Luật thi đua khen thưởng; Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng, căn cứ thành tích đạt được của các cá nhân; Sở Tài chính dự kiến đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi thành phố cho các ông bà:
- Ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính.
- Ông Trần Thủ - Trưởng phòng Quản lý giá và công sản.
- Bà Võ Thị Hòa - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp.
 
      Để đảm bảo chất lượng xét chọn và thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xét đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài chính xin thông báo danh sách và tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề nghị xét công nhận tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố.
      Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: stc@danang.gov.vn
      Danh sách, tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố kèm theo. (Đính kèm bằng file pdf danh sách, tóm tắt thành tích cá nhân; 03 Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2014, 2015, 2016; Công văn số 2975/STC-VP ngày 16/12/2016 về việc đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp thành phố).

Tin tức khác cùng chuyên mục