Báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016

                                    Kính gửi:
                   - Các Sở, ngành, Đảng, đoàn thể;
                   - UBND các quận, huyện. 
 
Căn cứ Công văn số 717/UBND-KT1 ngày 25/01/2017 của UBND thành phố về việc tổng hợp, báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016; trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp báo cáo về biên chế, quỹ tiền lương và nguồn đảm bảo tiền lương năm 2016; dự thảo văn bản trình UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính theo yêu cầu tại Công văn số 757/BTC-NSNN ngày 17/01/2017 của Bộ Tài chính.  
Để có cơ sở tổng hợp trình UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, Đảng, đoàn thể và UBND các quận, huyện tổng hợp, báo cáo biên chế, quỹ tiền lương và nguồn đảm bảo tiền lương năm 2016 của cơ quan, đơn vị và địa phương theo các biểu mẫu kèm theo Công văn số 757/BTC-NSNN ngày 17/01/2017 của Bộ Tài chính và gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 22/02/2017.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục