Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

            Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Sáng ngày 07/01/2017, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc và đồng chí Nguyễn Văn Bai, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị và vinh dự tiếp đón đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung- Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố đến tham dự Hội nghị.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
           Hội nghị đã nghe và tham gia nhiều ý kiến có trách nhiệm vào Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017; Báo cáo tổng kết phong trào thi đuanăm 2016; Báo cáo công khai quyết toán kinh phí năm 2016 và dự toán kinh phí năm 2017; Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân và tham gia ý kiến điều chỉnh một số nội dung Quy chế của Sở. Đồng thời, tại Hội nghị cũng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2016.
  
Giám đốc Sở phát biểu giải đáp ý kiến của CC, N
        Tại Hội nghị Giám đốc Sở đã phát biểu giải đáp ý kiến tham gia của CC, NLĐ; đồng thời, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động nội dung triển khai Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016  của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 để công chức, người lao động thực hiện.
  
Lễ ký kết giao ước thi đua
Năm 2017, dự báo nền kinh tế có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017, tại Hội nghị này, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng các phòng và Trưởng các tổ chức đoàn thể đã ký kết giao ước thi đua, phát huy truyền thống của ngành Tài chính, phát huy những thành tích đạt được, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở đoàn kết, ra sức thi đua, thực hiện đồng bộ các giải pháp với tinh thần chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính; xây dựng cơ quan, đoàn thể ngày càng vững mạnh; xây dựng nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho người lao động..., phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội của thành phố năm 2017. 
Đặng Thị Ngọc Thương (Văn phòng Sở)

Tin tức khác cùng chuyên mục