Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2016

                               Kính gửi: 
                 - Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể;
                                                - Các cơ quan thuộc khối Đảng;
     - Các Ban Quản lý dự án;
                 - UBND các quận, huyện.
 
            Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công;

            Căn cứ quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;  Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC; Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 về hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016  hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập và  Công văn số 17731/BTC-QLCS ngày 14/12/2016  của về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

           Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, công khai tài sản nhà nước, kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016; về tiến độ thực hiện việc xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp đúng thời gian quy định, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo theo Biểu mẫu đính kèm và gửi về Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 06/02/2017 (đồng thời gửi file báo cáo về địa chỉ email: danhnt@danang.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, báo cáo Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định.

            File đính kèm: Tải tại đây.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục